ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian: Lúc 8h giờ 00 ngày 22 tháng 05 năm 2021

Địa điểm: Hội trường, trường Mầm Non Phước Vĩnh

Thành phần tham dự:

Bà Phạm Thị Yến Nhung: Chủ Trì

Nguyễn Thị Kim Hoa: Thư Ký

Cùng toàn thể CBVC, số vắng mặt: Cô Tho, Cô Dịu, Cô Thúy Linh ( Nghỉ sản)

  1. Nội Dung

– Thông qua phiếu lấy ý kiến tổng hợp đánh giá kết quả chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

– Tổng số tiêu chí đánh giá 18 tiêu chí: Đối với hiệu trưởng

Có 47/48 CBVC đồng ý với mức đánh giá theo mức tự đánh giá chuẩn của Hiệu trưởng.

1cá nhân tương đối dồng ý với mức tự đánh giá của Hiệu trưởng.

– Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Hải Đăng

Tổng số tiêu chí đánh giá 18 tiêu chí

Có 47/48 CBVC đồng ý với mức đánh giá theo mức tự đánh giá chuẩn của Hiệu trưởng.

1cá nhân tương đối dồng ý với mức tự đánh giá của Phó Hiệu trưởng.

– Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Trang

Tổng số tiêu chí đánh giá 18 tiêu chí

Có 47/48 CBVC đồng ý với mức đánh giá theo mức tự đánh giá chuẩn của Phó Hiệu trưởng.

1cá nhân tương đối dồng ý với mức tự đánh giá của Phó Hiệu trưởng.

– Kết quả đánh giá của GVMN, hiệu trưởng đánh giá như sau:

– Tổ Nhà trẻ:

TT

 

Họ và tên Kết quả đánh giá của tiêu chí

Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)

Xếp loại
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Nguyễn Thị Ngọc Hận T T T T T T T T T T T T K K K Tốt
2 Thượng Thị Thu Hà T T T T T T T T T T T T K T T Tốt
3 NguyễnThịHồng Phúc T T T T T K T K T T T T K K K Khá
4 Hồ Thị Chỉnh T T T T T K T K T T T T K T K Khá
5 Hoàng Thị Tho T T T T T K T K T T T T K K K Khá
 

– Tổ Khối Mầm:

 

 

TT Họ và tên Kết quả đánh giá của tiêu chí

Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)

Xếp loại
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Phạm Thị Thùy Dương T T  

T

 

T

 

T

 

T

 

T

 

T

 

T

 

K

 

T

 

T

 

K

 

T

 

K

 

Tốt

2 Võ Thị Đường T T T T T T T T T T T T K K K Tốt
3 Nguyễn Thị Dịu T T K T T T T T T T T T K K K Khá
4 Nguyễn Thị Hồng Phúc T T K T T T T T T K T T K K K  

Khá

5 Châu Thị Hà T T T T T T T T T K T T K T K Tốt
6 Trần Thị  vui T T T T T K T T K K T T K K K  

Khá

7 Lê Hà Linh K T T T T T T T T K T T K K K  

Khá

8 Nguyễn Thị Hồng Loan T T K T T K T K T T T T K K K  

Khá

9 Lê Thị Phụng T T K T T K T K T T T T K K K Khá

 – Tổ Khối Chồi:

 

 

TT Họ và tên Kết quả đánh giá của tiêu chí

Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)

Xếp loại
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Bùi Thị Duyên T T T T T T T T T T T T K K T   Tốt
2 Lê Thị Kim Huệ T T K K K K K T K T K K K K K Khá
3 Dương Thị Lâm T T T T T T T T T T T T K K T Tốt
4 Hàn Thị Phương T T T T T T T T T T T T K K T Tốt
5 Trần Thị Nhinh T T K K K K K T K T K K K K T Khá
6 Nguyễn Thị Oanh T T T T K T K T K T K K K K T Khá
7 Võ Thị Mận T T K T T T K T K T K K K K T Khá
8 Lê Thị Phương T T T T T T T T T T T T K T T Tốt
9 Nguyễn Thị Hồng T T T K T T K K K T K K K K T Khá
10 Phan Thị Kim Hương T T K K T K K T K T K K K K T Khá

– Tổ Khối Lá:

 

TT Họ và tên Kết quả đánh giá của tiêu chí

Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)

Xếp loại
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Nguyễn Thị Thủy Thu T T T T T T T T T K T T T T T Tốt
2 Hồ Thị Dung T T T T T T T T T K T T T T T Tốt
3 Thái Thạch Thảo T T T T T T T T T K T T K T T Tốt
4 Thượng Thị Thu Hằng T T T T T T T T T K T T K T T Tốt
5 Nguyễn Thị Kim Hoa T T T T T T T T T K T T K T T Tốt
6 Hoàng Thị Dung T T T T T T T T T K T T K T T Tốt
7 Nguyễn Thị Thúy Hằng T T T T T T T T T K T T K T T Tốt
8 Lê Thị Ân T T K T T T T T K K T T K T K Khá
9 Vũ Ngọc Thúy Quỳnh T T K T T T T T K K T T K K T Khá
10 Nguyễn Thị Ngọc T T K T T T T K T K T T K K T Khá
11 Vũ Thúy Linh T T K T T T T K T K T T K K T Khá

 

Kết quả được thông qua và kết thúc vào lúc 9h00 cùng ngày./.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *